המשחק האחרון Mazal Tov to Zipporah Levine (New York, New York) of YUConnects & Ariel Rafie (Los Angeles, California) of YUConnects שידוך מוצלך מספר # 1,642

======================