המשחק האחרון Mazal Tov to Shifra Visnaw (New York, New York) of YUConnects & Rafi Berger (New York) of AdoptaShadchan שידוך מוצלך מספר # 1,861

======================