המשחק האחרון Mazal Tov to Chava Sara Stone (Brooklyn, New York) & Shimon Gancfried (Brooklyn, New York) שידוך מוצלך מספר # 1,913

======================