#2254 Batsheva Lichtman (Monsey , New York) of AdoptaShadchan
& Yanky Goldstein (Monsey, New York) of AdoptaShadchan