#2306 Gili Moran (London, London)
& Avraham Feldman (Beit Shemesh, Beit Shemesh)