#2136 Hana Fusman (Tel Aviv, Tel Aviv)
& Yaron Trink (Beit Shemesh, Beit Shemesh)