#1750 Rebecca Polansky (Far Rockaway, New York) of YUConnects
& Menachem Schwarz (Monsey, New York)