#1621 Miriam Rotenberg (North Miami Beach, Florida)
& Avi Austin Leibowitz (Lakewood, New Jersey)