#471 Elly Amsel (Brooklyn, New York)
& Matt Bycer (Scottsdale, Arizona)