#411 Dalit Sara Basch (Tel Aviv, Tel Aviv)
& David Mordechai (Givat Zeev, Jerusalem)