#403 Stephanie Schloss (New York, Jerusalem)
& yigal sassi (Qiryat Ekron, Rehovot)