#339 Sofia Gordon (New York, New York) of YUConnects
& Barukh Kerzhner (Atlanta /GA, Jerusalem)