#1532 Doronah Shudnow (Skokie, Illinois)
& Asher Eliefja (Coral Springs, Florida)