#1331 Brit Yitzhak (Philadelphia , PA)
& Elad Siman Tov (Miami, Florida)